Ochrana osobných údajov

CHRÁNIME VAŠE SÚKROMIE

Milí návštevníci webu a klienti,

sme radi, že ste zavítali na webovú stránku www.sisine.sk. Snažíme sa, aby ste sa na webe cítili bezpečne, preto robíme všetko pre to, aby sme ochránili vaše osobné údaje. Každou vašou návštevou webu či vyplnením kontaktného formulára nám poskytujete vaše osobné údaje. Platí to aj vtedy, keď nás oslovíte prostredníctvom mailu, teda poskytnete nám vašu emailovú adresu. Radi by som vás oboznámili s tým, ako chránime vaše súkromie, ktoré údaje získavame, ako s nimi narábame, s kým ich zdieľame. Tiež sa tu dočítate, aké máte práva, alebo aj to, akým spôsobom môžete požiadať o vymazanie spracovaných údajov.

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV – TOBOO s.r.o.

Správcom (ďalej len: „Správca“) osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) na stránke www.sisine.sk je:
TOBOO s.r.o.
M. R. Štefánika 3,
91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 50531476
DIČ: 2120386510
Zapísaná na Trenčín, odd. Sro, vl.č.33807/R.

Kontaktná osoba:
Mgr. Silvia Boorová
Tel. 0907 328 507
e-mail: info@sisine.sk

Ako správca spracovávame vaše osobné údaje, teda určujeme, akým spôsobom, na akú dlhú dobu a za akým účelom budú spracovávané. Okrem toho vyberáme aj prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám budú so spracovávaním údajov pomáhať. Ak by ste nás chceli osloviť v priebehu spracovania údajov, môžete nám poslať email na info@sisine.sk.

Ako správca vašich osobných údajov prehlasujeme, že spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, obzvlášť zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
– budeme spracovávať poskytnuté osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu
– plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov
– umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

ÚDAJE, KTORÉ ZBIERAME

Údaje pri uzatvorení objednávky
Za účelom uzatvorenia objednávky potrebujeme poznať vaše meno, priezvisko, fakturačnú adresu a email. Email potrebujeme k tomu, aby sme mohli spoločne komunikovať, aby sme vám poslali hotové grafické návrhy a aby sme mohli riešiť veci ohľadom objednávky.

Údaje pri vyplnení kontaktného formuláru
Na stránke www.sisine.sk máme kontaktný formulár, prostredníctvom ktorého nás môžete kontaktovať. Tu potrebujeme od vás meno, priezvisko (nie je povinné) a email, aby sme vás mohli spätne kontaktovať a vybaviť vašu požiadavku. Vo formulári je možnosť uvedenia aj telefónneho čísla, je to nepovinné. Ak ho zadáte, tak vás prostredníctvom neho kontaktujeme vtedy, ak potrebujeme s vami urýchlene niečo vybaviť, prípadne prebrať podrobnosti vašej zákazky.

Údaje získané pri prezeraní a využívaní webovej stránky www.sisine.sk
Získaváme tiež údaje o tom, z akého zariadenia k nám návštevníci prišli (telefón, tablet, počítač), aký prehliadač používajú (Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome…), z akej stránky si prišli nawebovú stránku (či priamo zadaním web adresy alebo preklikom z inej stránky), ktoré články / stránky si prezerali.

ÚČEL SPRACOVANIA ZÍSKANÝCH ÚDAJOV

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zverejníte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy.
Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, fakturačná adresa, v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ, číslo účtu, popr. telefón bezpodmienečne potrebujeme k plneniu zmluvy (dodanie objednanej služby, tovaru). Tieto údaje taktiež potrebujeme k vedeniu účtovníctva.

Vedenie účtovníctva
Ak ste sa stali našimi klientmi, objednali ste si naše služby, tak vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujeme k tomu, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavenie a evidenciu daňových dokladov.

Vzájomná komunikácia
Vaše kontaktné údaje (telefón, email) využívame na vzájomnú komunikáciu s vami a neposkytujeme ich ďalším osobám.

Pokročilý marketing na základe súhlasu
Len na základe vášho súhlasu môžeme využiť vašu emailovú adresu napr. pre cielenie reklamy na Facebooku. Ten môžete, samozrejme, kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Fotografická či video dokumentácia, zverejnenie tlačovín a referencie
Len na základe vášho súhlasu môžeme použiť fotografie alebo videá, na ktorých je zaznamenaná vaša osoba, zverejniť grafické návrhy svadobných tlačovín a tlačoviny, kde sú uvedené aj vaše mená, prípadne priezviská, vami poskytnuté referencie na svojich stránkach. To všetko do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov. Tieto osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca uchováva osobné údaje:
– po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu)
– po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

COOKIES

Ak prechádzate našou webovou stránkou, zaznamenávame vašu IP adresu – koľko času strávite na webe, odkiaľ (z akej stránky, alebo napr. sociálnej siete) ste sa ku nám dostali. To, že používame cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobeniu zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu. Sme presvedčení, že nám to dopomôže k tomu, aby sme na základe zistených informácií mohli ponúkať ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Webom www.sisine.sk je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov, a teda:

 • Zabezpečeným prístupom do počítača (zabezpečené heslom a čítačkou otlačkov prstov).
 • Zabezpečeným prístupom do telefónu (zabezpečené heslom a čítačkou otlačkov prstov).
 • Zabezpečeným prístupom do e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom)
 • Zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom).
 • Šifrovanou komunikáciou na webe (platný certifikát https)
 • Pravidelnou aktualizáciou softwaru
 • Zaheslovanou wifi

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

KOMU POSKYTNUTÉ ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJEME

Osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme iným subjektom s výnimkou situácii, ktoré uvádzame nižšie.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.

Spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť:

 • OneByte Technology s.r.o., Michal nad Žitavou 277, 941 62 Michal nad Žitavou (hostingová spoločnosť)
 • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
 • Google Inc. (google analytics), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Účtovníctvo – vaše osobné údaje spracúvame za účelom splnenia si našich povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na agendu účtovníctva.
 • Tlačiareň Vach.print – vaše osobné údaje spracujú za účelom doručenia tlačovín

Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca aj ako spracovávatelia, môžeme sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri fungovaní aplikácií potrebných k fungovaniu webu a podporných aplikácií alebo sa podieľajú na chode nášho podnikania (účtovník).

Iným subjektom, je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.

Uisťujeme vás, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme však, že v takom prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba a aktuálnych spolupracovníkov.

Vaše údaje nebudeme poskytovať do tretích zemí. Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@sisine.sk

 • máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov
 • vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 15 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo
 • pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania
 • právo na prenositeľnosť: pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovej čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujeme aspoň 20 dní
 • právo na výmaz (byť zabudnutý): vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní
 • Právo namietať – máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie na spracovanie vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme. Taktiež máte vždy právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Ak sa rozhodnete nás kontaktovať kvôli uplatneniu svojich práv, prosím uveďte vo svojej žiadosti svoje meno, priezvisko, emailovú adresu, prípadne telefón. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebudeme môcť vybaviť vašu žiadosť. Tieto informácie potrebujeme, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

MÁTE PRÁVO SA SŤAŽOVAŤ NA ÚRADE PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Stránka Sisine.sk používa cookies, aby vám zabezpečila ten najlepší zážitok. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky, budem predpokladať, že ste s ňou spokojní a s používaním cookies súhlasíte. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close